Privacyverklaring Adviesbureau JFH Snel

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Adviesbureau JFH Snel geleverde producten en diensten.  Adviesbureau JFH Snel, gevestigd te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Adviesbureau JFH Snel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Adviesbureau JFH Snel van u nodig heeft, of noodzakelijk zijn, in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Adviesbureau JFH Snel in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ook duidelijk herkenbare foto’s van personen vallen mogelijk in deze categorie. Adviesbureau JFH Snel verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens voor het advieswerk in de tuinbouw.

Voor het werk als fotograaf worden regelmatig foto’s gemaakt met daarop herkenbare personen. Voor zover nu bekend valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en regelementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Noodzaak van persoonsgegevens

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Adviesbureau JFH Snel, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten, inclusief foto’s, bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Adviesbureau JFH Snel.

Regels verwerking persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Adviesbureau JFH Snel gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Adviesbureau JFH Snel zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Adviesbureau JFH Snel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Foto’s die in opdracht gemaakt zijn kunnen gedurende 1 maand op een met een wachtwoord beveiligde website (Canon Image Gateway) door de opdrachtgever ingezien worden. Daarna worden de foto’s van de site verwijderd.

Delen met anderen/verstrekking persoonsgegevens aan derden

Adviesbureau JFH Snel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zijn geselecteerd op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het gaat om webhosting (Site4U), Office toepassingen (Microsoft Office365), fotobewerking (Adobe Creative Cloud) en cloudopslag van foto’s (Canon Image Gateway).

Monitoren websitebezoek

Adviesbureau JFH Snel kan gebruik maken van cookies, maar dan alleen van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@jfhsnel.nl.

Beveiliging

Adviesbureau JFH Snel hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Adviesbureau JFH Snel voor een opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, zal Adviesbureau JFH Snel in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Adviesbureau JFH Snel u hierover binnen 14 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@jfhsnel.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@jfhsnel.nl.


Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15 mei 2018